Kontakt

UL. CHORZOWSKA 50
44-100 GLIWICE

TEL (032) 231 80 16, 231 18 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119‚ s. 1),dalej zwana: RODO, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Pawliszewski, Nowicki, Duda Sp. p. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowska 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 156542 NIP 6312372312 Cel i podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: • wykonania i negocjowania warunków umowy i na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; • do celów rachunkowych i podatkowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • w celu prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez Administratora z prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych oraz spełnienia swoich obowiązków ustawowych (ochrona i dochodzenie roszczeń, rozliczalność), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji umowy. Jeśli odmówi Pani/Pan podania swoich danych osobowych, to Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy. Informacja o źródle danych • bezpośrednio od Pani/Pana – w związku z zawarciem i realizacją umowy, • z publicznie dostępnych rejestrów – Krajowy Rejestr Sądowy i Centralna Ewidencja Działalności Gospodarcze Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: kancelariom prawnym, notarialnym, komorniczym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, kancelariom prawnym powiązanym z Administratorem, z którymi ma stałą umowę współpracy, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, sądom, organom publicznym z związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG). Administrator w związku z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium EOG zadbał o to, aby podmioty, którym te dane są przekazywane dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nawiązała Pani/nawiązał Pan kontakt w sprawie jej zawarcia, jeśli do zawarcia umowy nie doszło. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych – jeśli nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali, ograniczenia przetwarzania danych – wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań. Ma Pani/Pan także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub zgody. Można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. W razie uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę właściwego organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kancelaria@tpsn.pl lub wyślij żądanie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Dane Osobowe”.

wykonanie strony: Everest